ททท. เปิดตัวโครงการ STAR ยกระดับผู้ประกอบการ “มาร่วมสร้างท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน”

ททท. เปิดตัวโครงการ STAR ยกระดับผู้ประกอบการ “มาร่วมสร้างท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน”

เตรียมพร้อมรับตลาดนักท่องเที่ยวมูลค่าสูง ผ่าน 17 เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

บ่ายนี้ 8 สิงหาคม 2566 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ STAR : Sustainable Tourism Acceleration Rating ณ ห้องโถงธนะรัชต์ อาคาร ททท. เพื่อเดินหน้า Shape Supply ยกระดับห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “มาร่วมสร้างท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน”สอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Tourism Goals : STGs พร้อมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลทุกมิติก้าวสู่การเป็น High Value and Sustainable Tourism โดยเตรียมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.TATstar.org

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า การสร้างระบบนิเวศทางการท่องเที่ยวใหม่ที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ควบคู่กับการสร้างมาตรฐานความยั่งยืน เข้ามาเป็นหัวใจสำคัญในการ “พลิกฟื้น” ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ททท. จึงให้ความสำคัญกับการเร่งยกระดับขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทาน Shape Supply ให้เกิดการพัฒนาบนพื้นฐานของความปลอดภัยและความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “มาร่วมสร้างท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน” นำไปสู่ High Value Services & Standard โดยการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals : SDGs 17 เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ สู่เป้าหมาย STGs ทั้ง 17 เป้าหมายที่สะท้อนความยั่งยืน เพื่อส่งมอบ “Valued Experiences” ประสบการณ์อันทรงคุณค่าแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างแรงกระเพื่อมและปลูกจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมผ่านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ท่ามกลางสถานการณ์ ภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจนทำให้เกิดเป็นปัญหาโลกร้อน รวมถึงความเสื่อมโทรมทางทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ที่นับวันทวีคูณความรุนแรงขึ้น ส่งผลต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนปรากฏการณ์เอลนีโญที่หลายๆ ประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ด้วย

โครงการ STAR : Sustainable Tourism Acceleration Rating เป็นการยกระดับต่อยอดโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดย ททท. และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ส่งมอบประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทย รวมทั้งสะท้อนความร่วมมือระหว่างพันธมิตรเพื่อร่วมสร้างภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวไทยที่มีคุณค่าและยั่งยืน ทั้งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ประเทศไทยให้เป็น Sustainable Destination

ภายใต้โครงการฯ จะมีการมอบประกาศนียบัตร “ดาวแห่งความยั่งยืน” มีอายุคราวละ 2 ปี ให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเอง ประกอบด้วย 3 ระดับ ดังนี้

  • 3 ดาว สำหรับ ผู้ประกอบการที่ผ่าน STG 13 STG 16 และ STG 17 รวมทั้งหมด 3 เป้าหมาย
  • 4 ดาว สำหรับ ผู้ประกอบการที่ผ่าน STG 13 STG 16 STG 17 และเป้าหมายใดก็ได้อีก 6 STGs รวมทั้งหมด 9 เป้าหมาย
  • 5 ดาว สำหรับ ผู้ประกอบการที่ผ่าน STG 13 STG 16 STG 17 และเป้าหมายใดก็ได้ ไม่น้อยกว่า 9 STGs  รวมทั้งหมด 12 เป้าหมายขึ้นไป

นอกจากนี้ กลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ และรักษามาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องนั้น

จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดของ ททท. ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไปในอนาคต

ดูข่าวทั้งหมด