ททท. ติดอาวุธ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย ภายใต้โครงการ STAR ผ่านงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “สถานประกอบการยั่งยืน ฟื้นการท่องเที่ยวไทย”

ททท. ติดอาวุธ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย ภายใต้โครงการ STAR ผ่านงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “สถานประกอบการยั่งยืน ฟื้นการท่องเที่ยวไทย”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เสริมความแข็งแกร่งห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ ยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable Tourism Acceleration Rating : STAR) ผ่านงานสัมมนาออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “สถานประกอบการยั่งยืน ฟื้นการท่องเที่ยวไทย” ผ่านทาง  Facebook Page : https://www.facebook.com/tatstar.green  โดยเน้นการพูดคุยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสถานประกอบการการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน กระตุ้นให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับสถานประกอบการอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  

กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อเสวนา “สถานประกอบการยั่งยืน ฟื้นการท่องเที่ยวไทย” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ราย ได้แก่ คุณจิราวรรณ ไชยกอ กลุ่มท่องเที่ยววิถีชา รักต้นน้ำดอยปู่หมื่น จ.เชียงใหม่ คุณอลิสรา ศิวยาธร CEO โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ ดร.วโรดม คำแผ่นชัย CEO, AltoTech Global และ อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร Co-Founder University of Happiness ไร่ใจยิ้ม ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการและพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานความยั่งยืน STGs เพื่อนำสู่ระบบนิเวศใหม่ทางการท่องเที่ยว (New Eco System) ที่มุ่งเน้นคุณค่า สมดุล และยั่งยืนในทุกมิติ

คุณจิราวรรณ ไชยกอ กลุ่มท่องเที่ยววิถีชา รักต้นน้ำดอยปู่หมื่น จ.เชียงใหม่ ได้เล่าเรื่องราวความเป็นมาของดอยปู่หมื่น รวมถึงภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการท่องเที่ยววิถีชุมชน กลายเป็นการท่องเที่ยววิถีชา (Tea Tourism) ที่ดึงเอกลักษณ์พื้นถิ่นนั้นคือการปลูกชาที่มีคุณภาพดี มาจนถึงการท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายในการดูแลธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเริ่มต้นจากการพัฒนาคน และพัฒนาองค์ความรู้ตามวิถีชุมชนที่ส่งมอบมาจากรุ่นสู่รุ่น จนมีหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาต่อยอดความรู้ทั้งด้านการปลูกชา ผนวกกับแนวคิดการท่องเที่ยวยั่งยืนและการพัฒนาให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ ทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นมนต์เสน่ห์ที่เลียนแบบไม่ได้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Doi Pumuen Tea tourism Thailand. ท่องเที่ยววิถีชา ดอยปู่หมื่น

คุณอลิสรา ศิวยาธร CEO โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ กล่าวว่า  โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตั้งใจที่จะคงไว้ซึ่งความร่มรื่นและตอบโจทย์ความยั่งยืนแบบครบวงจร โดยใช้พื้นที่ของโรงแรมฯ ที่ตั้งอยู่ในย่านเพลินจิต ใจกลางกรุงเทพมหานคร บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ จึงมีการดำเนินงานยกระดับทุกภาคส่วนของโรงแรม ทั้งในส่วนของการบริการนักท่องเที่ยว การดูแลพนักงาน รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็น Learning Center ด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน โดยจะคัดสรรวัตถุดิบอาหารทะเลจากประมงพื้นบ้าน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น สนับสนุนไทยดีไซน์เนอร์  วางแผนการใช้พลังงานสะอาด การบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดคาร์บอน ตลอดจนนโยบายสวัสดิการ Work Life Balance ของพนักงาน เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าวิธีนำสู่ความยั่งยืน ไม่ใช่เรื่องยากแต่จะส่งผลดีและมีประโยชน์กับทุกคนในวงกว้าง ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/SivatelBangkokHotel

ดร.วโรดม คำแผ่นชัย CEO, AltoTech Global กล่าวว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว และยังอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกห่วงโซ่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งจะเข้ามาช่วยตรวจสอบและลดความยุ่งยากในการทำงาน ทั้งนี้การนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการข้อมูล นำไปสู่การลดการใช้พลังงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาไปเป็นการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมต่อการใช้งานในภาคส่วนการท่องเที่ยวช่วยลดการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็นได้ ตลอดจนสามารถจัดการพัฒนาสถานประกอบการให้ก้าวไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/altotechAI/

อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร Co-Founder University of Happiness ไร่ใจยิ้ม ได้กล่าวถึงความตั้งใจของโครงการ ไร่ใจยิ้ม มหาวิทยาลัยความสุข จ.กาญจนบุรี ว่า การมุ่งสู่ความยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายใน ทั้งด้านทัศนคติและพฤติกรรม ตามเป้าหมายการท่องเที่ยวยั่งยืน 17 เป้าหมายหลัก โดยเน้นการพัฒนาความยั่งยืนจากความเข้าใจ ให้ความสำคัญ และความตระหนักของผู้คน ให้หันกลับมาใส่ใจธรรมชาติ ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ยังคงอยู่อย่างงดงาม สมบูรณ์ และกลายเป็นความยั่งยืนที่ต้องอาศัยการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ โดยมีเป้าหมายหลักคือ การส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่า แตกต่างและน่าประทับใจ และตัวเราเองได้รับความสุขกลับมาจากการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวด้วย  ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อร่วมกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/raijaiyimkanchanaburi

ทั้งนี้ ททท. เชื่อว่ากิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ภายใต้โครงการ STAR จำนวน 3 ครั้งที่ผ่านมา ผ่านหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ ได้แก่ หัวข้อ “ห่วงโซ่ความยั่งยืน ฟื้นการท่องเที่ยวไทย” ในวันที่ 12 กันยายน 2566 , หัวข้อ “ชุมชนยั่งยืน ฟื้นการท่องเที่ยวไทย”  ในวันที่ 15 กันยายน 2566 และ หัวข้อ  “สถานประกอบการยั่งยืน ฟื้นการท่องเที่ยวไทย” ในวันที่ 18 กันยายน 2566 จะช่วยสร้างความตระหนักถึงการยกระดับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน โครงการ STAR เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก้าวสู่ High Value & Sustainable Tourism อย่างแท้จริง

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยว สามารถรับชมย้อนหลังและติดตามข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับโครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable Tourism Acceleration Rating : STAR) ได้ที่ https://www.facebook.com/tatstar.green  และผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ STAR สามารถสมัครผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.TATstar.org หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line official : @tatstar

ดูข่าวทั้งหมด